“L’energia del Sol al teu servei”

El nostre equip ofereix als nostres clients, els següents serveis:

  • Aigua calenta sanitaria (ACS – cobertura fins un 85% del consum)
  • Recolzament al sistema de Calefacció (cubrint del 25 al 50%% de la demanda)
  • Escalfament de piscines (allargui la temporada de bany)
  • Processos industrials que necesitin escalfar un fluid

El disseny de sistemes eficients d’aprofitament de l’Energia Solar Tèrmica requereix un estudi acurat dels consums energètics així com una modelització per acoplar de la manera més eficient la disponibilitat solar amb la demanda energètica. Mitjantçant aquests estudis i gràcies al software més avançat, Confort Solar es capaç de garantir els millors resultats.

 

El Sol en 1 segon irradia més energia de la consumida per la humanitat en la seva història!!! La potencia d’irradiació del sol s’ha estimat en 4 x 10^23 kW, aproximadament unes 200 x 10^12 vegades la potencia de totes les centrals actualment en funcionament al món. Una part d’aquesta energia es reflectida i absorvida pels diferents elements de la Terra. S’estima que a la superficie de la Terra arriba 1000 W/m2.

L’energia Solar Tèrmica transforma la radiació electromagnètica que ens arriba del Sol en energia tèrmica. Gràcies a la tecnologia dels col·lectors solars som capaços de realitzar aquesta transformació amb un rendiment superior al 90%