“L’energia del vent al teu servei”

Confort Solar ofereix:

  • Instal·lacions aïllades/autònomes
  • Sistemes híbrids

L’aprofitament d’aquesta energia es basa en la transformació de l’energia cinètica contingudes en la massa d’aire en energia mecànica de rotació, mitjançant les pales del molí (especialment disenyades) que capturen aquesta energia i fan girar un eix de rotació que transfereix aquesta energia de rotació a un generador elèctric capaç de transformar aquesta energia mecànica de rotació en energia elèctrica.

L’aprofitament de l’energia eòlica requereix un estudi acurat del recurs eòlic de la zona i calcular la seva viabilitat, producció, rendiment i amortització.